Big_loader_ajax

Plenární zasedání 3.-6. října - Jak a proč jsem hlasoval?

10.10.2022

Jak a proč jsem hlasoval na plenárním zasedání 3. - 6. října ve Štrasburku?

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Podpořil jsem tuto zprávu, která odpovídajícím způsobem rozšiřuje poslání a úkoly střediska s cílem posílit jeho schopnost poskytovat požadované odborné znalosti a podporovat opatření, která jsou relevantní pro prevenci, připravenost, plánování reakce a boj proti vážným přeshraničním zdravotním hrozbám v Unii. Je důležité, aby členské státy středisku sdělovaly údaje o dozoru nad přenosnými nemocemi a dalšími zvláštními zdravotními problémy, jako jsou antimikrobiální rezistence a infekce spojené se zdravotní péčí v souvislosti s přenosnými nemocemi, dostupné vědecké a technické údaje a informace týkající se poslání střediska, středisku oznamovat veškeré vážné přeshraniční zdravotní hrozby, informace o plánování připravenosti a reakce a o kapacitě systémů zdravotní péče a poskytovat relevantní informace, které mohou být užitečné pro koordinaci reakce, jakož i určovat uznávané příslušné subjekty a odborníky v oblasti veřejného zdraví, kteří jsou schopni Unii při reakci na zdravotní hrozby pomáhat.

 

Vážné přeshraniční zdravotní hrozby

Podpořil jsem tuto zprávu, která je jedním ze základních prvků evropské zdravotní unie a jako takový nabízí pevnější a komplexnější právní rámec, v němž může Unie rychle reagovat a zahájit provádění opatření v oblasti připravenosti a reakce na přeshraniční zdravotní hrozby v celé EU. Pandemie COVID-19 ukázala, že mechanismy EU pro řízení zdravotních hrozeb trpí obecnými nedostatky, které, máme-li být schopni lépe řešit budoucí zdravotní krize, vyžadují strukturovanější a koordinovanější přístup na úrovni Unie. Věřím, že vypracování plánu EU pro zdravotní krizi a připravenost na pandemii vhodně doplní vnitrostátní plány a transparentní podávání zpráv o kapacitách, posílené integrované systémy dozoru, lepší posouzení rizika zdravotních hrozeb a zdokonalený mechanismus pro uznání mimořádných situací v oblasti veřejného zdraví a reakci na ně.

 

Dopad nových technologií na zdanění: kryptoaktiva a technologie blockchain

Podpořil jsem tuto zprávu, která mimo jiné upozorňuje na  rostoucí využívání kryptoaktiv nutí daňové správy k úpravě stávajících postupů zdanění v rámci jednotného trhu. Identifikace činností souvisejících s daněmi na trhu kryptoaktiv je přitom složitá. Pomoci by proto mohla snaha a závazek na mezinárodní úrovni lépe regulovat spravedlivé zdanění digitální ekonomiky. Je však třeba zajistit, aby kryptoaktiva nemohla být zneužívána k oslabení stávajících mezinárodních iniciativ v oblasti daňové transparentnosti. V této souvislosti je zásadní, aby EU převzala vedoucí úlohu, zejména prostřednictvím úzké spolupráce mezi členskými státy při spravedlivém a transparentním zdanění kryptoaktiv.

 

Směrnice o rádiových zařízeních: jednotná nabíječka pro elektronická zařízení

Podpořil jsem tuto zprávu, která zavedením režimu jednotné nabíječku pro různé kategorie rádiových zařízení, jakou jsou mobily, tablety, digitální fotoaparáty elektronické čtečky, bezdrátová sluchátka či notebooky, napomůže zvýšení pohodlí pro spotřebitele a snížení množství ekologického odpadu. Kromě toho, že spotřebitelů budou moci pomocí jedné nabíječky, nebo různě výkonné nabíječky stejného typu, nabíjet všechna svá rádiová zařízení, která má v domácnosti, a v případě koupě nového zařízení mu bude muset dát prodejce na výběr varianty nákupu s nabíječkou a bez nabíječky, považuji rovněž za důležité, že Komise má v budoucnu předložit návrh harmonizace bezdrátových technologií nabíjení, které jsou stále více využívané.

 

Situace Romů žijících v osadách v EU

Podpořil jsem toto usnesení, které vyzývá Komisi a členské státy, aby situaci Romů žijících v osadách naléhavě řešily, a to komplexním a efektivním způsobem a vhodnými krátkodobými a dlouhodobými politikami podporovanými dostatečným evropským i vnitrostátním financováním, aby se zajistilo, že Romové v EU a v sousedních zemích nebudou ponecháni svému osudu. Je třeba zdůraznit skutečnost, že tyto katastrofické podmínky, jakož i negativní psychologický a sociologický dopad segregace, mají dopad nejen na lidi žijící v osadách, ale také na širší komunitu. Součástí potřebných řešení by mohla být přiznání priority přístupům založeným na desegregaci, které využívají integrované sociální bydlení nebo do něho investují, spolu s financováním dostupných kvalitních sociálních služeb a kvalitní terénní sociální práce, včetně konzultací a účasti členů romské komunity jako způsobu, jak mohou Romové opustit osady. Používání elektronických platebních karet pro pobírání sociálních dávek spolu s nezbytnou digitální infrastrukturou by potom mohlo být dalším nástrojem, který by Romům žijícím v osadách usnadnil řádné finanční řízení k zajištění důstojného života, a také způsobem, jak by mohli využít těchto výhod k získání přístupu k finančním zdrojům, například prostřednictvím mikroúvěrů.

 

Přístup k vodě jako lidské právo – vnější rozměr

Podpořil jsem tuto zprávu, která označuje odpovídající přístup k zařízením pro zásobování vodou a sanitárním a hygienickým službám a právo na zdraví a život za vzájemně závislé a za základní předpoklad pro veřejné zdraví a lidský rozvoj. Je také namístě poukázat na potřebu čisté vody v souvislosti s pandemií a vyzvat k přijetí odpovídajících opatření ze strany Komise, členských států a třetích zemí, aby byla všem nabídnuta odpovídající ochrana. Lepší zásobování vodou a hygienická zařízení a účinnější hospodaření s vodními zdroji mohou podpořit udržitelný hospodářský růst zemí a významně přispět ke snížení chudoby. Je proto třeba přijímat předvídavá opatření pro přístup k vodě a hygienickým zařízením a stanovit spolehlivé a srovnatelné ukazatele pro měření zlepšování, nebo naopak zhoršování přístupu k vodě a hygienickým zařízením.

 

Reakce EU na zvyšování cen energií v Evropě

 Podpořil jsem toto usnesení, protože jsem přesvědčen, že v této době EU musí více než kdy dříve jednat společně a jednotně. Veškerá opatření přijatá na úrovni EU za účelem boje proti krizi cen energií by měla zohledňovat rozmanitost vnitrostátních podmínek, a proto by měla poskytovat nezbytnou flexibilitu. Členské státy a hospodářské subjekty by zároveň v zájmu spravedlivého řešení energetické krize měly projevit větší solidaritu. Členské státy a Komise, by občany a podniky, zejména malé a střední podniky, měly informovat o tom, jak se připravit na nadcházející zimu, jak zlepšit energetickou účinnost a snížit poptávku po energii, včetně praktických, účinných a realistických tipů na úspory životních nákladů a nákladů na energii a informací o právech spotřebitelů;. Členské státy by také měly podporovat energeticky úsporná zařízení pro zranitelné domácnosti.

 

Smrt Mahsy Amíníové a represe vůči účastníkům demonstrací za práva žen v Íránu

Podpořil jsem toto usnesení, které vyzývá íránskou vládu k tomu, aby tragickou smrt Mahsy Žiná Amíniové a obvinění z mučení a špatného zacházení nestranně a účinně prošetřil příslušný nezávislý orgán. Íránky, které vedou protesty nebo se jich účastní navzdory obtížím a osobním postihům, které jim hrozí, si zaslouží naši maximální solidaritu a podporu. Je třeba, aby skončil systematický a rostoucí útlak žen jako jeden z projevů závažného a rozsáhlého porušování lidských práv a základních svobod ze strany teokratického režimu v Íránu. Íránské orgány musí okamžitě a bezpodmínečně propustit všechny osoby, které byly během protestů uvězněny výhradně za pokojné uplatňování svého práva na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování, a aby je zprostily veškerých obvinění.

 

Eskalace ruské válečné agrese proti Ukrajině

Podpořil jsem toto usnesení, které jednoznačně odsuzuje útočnou válku Ruska a jeho pokus o zabrání cizího území, jehož chce dosáhnout násilím a pořádáním pseudoreferend. EU a její členské státy by měly aktivně spolupracovat s vládami, které zaujaly neutrální postoj k ruské agresi vůči Ukrajině, s cílem vybudovat silný mezinárodní odpor proti veškerým násilným změnám ukrajinských hranic a na obranu mezinárodního práva. Členské státy a další země podporující Ukrajinu by měly výrazně zvýšit svou vojenskou pomoc, zejména v oblastech, kde o ni požádala ukrajinská vláda, a umožnily tak Ukrajině znovu získat plnou kontrolu nad celým svým mezinárodně uznávaným územím a úspěšně se bránit proti jakékoli další agresi Ruska. Měla by být také zvážena možnost vytvoření nástroje vojenské pomoci pro Ukrajinu založené na dohodě o půjčce či pronájmu.

 

Impulz pro oceán: posílení správy oceánů a biologické rozmanitosti

Věřím, že nadcházející konference o klimatu (COP27) a biologické rozmanitosti (COP15) budou mít zásadní význam pro zajištění ústředního postavení oceánů v boji proti změně klimatu a pro plné dosažení cílů Pařížské dohody a Úmluvy o biologické rozmanitosti. Dobré zdraví našich oceánů a moří má totiž zásadní význam pro zachování jejich úlohy při zmírňování změny klimatu a pro udržení teplotního cíle Pařížské dohody. EU by proto na 15. konferenci smluvních stran COP15 měla prosazovat ambiciózní celosvětový rámec pro biologickou rozmanitost na období po roce 2020, jehož cílem bude zastavit a zvrátit úbytek biologické rozmanitosti, mimo jiné prostřednictvím celosvětových právně závazných cílů v oblasti její obnovy a ochrany ve výši nejméně 30 % do roku 2030.

Autor článku : Jan Tlamycha, Luděk Niedermayer