Big_loader_ajax

Plenární zasedání Evropského parlamentu 20. - 23. 11. 2023: Jak a proč jsem hlasoval?

24.11.2023

Jak a proč jsem hlasoval na plenárním zasedání Evropského parlamentu 20. - 23. 11. 2023?

Společná pravidla na podporu oprav zboží

Podpořil jsem tuto zprávu, jejímž cílem je snížit množství odpadu tím, že se zvýší počet oprav zboží v rámci právní záruky i nad její rámec, čímž také dojde k prodlužení životnosti zboží zakoupeného spotřebiteli. Posílením práva spotřebitelů nad rámec právní záruky dojde ke zvýšení ochrany spotřebitele. To bude konkrétně zajištěno tak, že se spotřebitelům poskytnou nástroje, které zlepšují transparentnost a podmínky oprav zboží, výrobcům uloží povinnost určité zboží zakoupené spotřebiteli opravit nad rámec právní záruky. a podpoří a usnadní se volba opravy v případě, že se zboží stane vadným, a tím se zabrání tomu, aby spotřebitelé zbytečně kupovali nové náhradní zboží, čímž se také sníží jejich výdaje.

 

 

Rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby produktů technologií pro nulové čisté emise (akt o průmyslu pro nulové čisté emise)

Podpořil jsem tuto zprávu, protože jsem přesvědčen, že aby bylo dosaženo cílů do roku 2030, je třeba věnovat zvláštní pozornost některým strategickým projektům pro nulové čisté emise, a to i s ohledem na jejich významný příspěvek k dosažení nulových čistých emisí do roku 2050. Tyto projekty hrají klíčovou roli v otevřené strategické autonomii Unie, neboť zajišťují občanům přístup k čisté, cenově dostupné a bezpečné energii. Vzhledem k úloze těchto projektů by se na ně měly vztahovat ještě rychlejší schvalovací postupy, měly by podle vnitrostátního práva získat status nejvyšší vnitrostátní důležitosti a těžit z další podpory pro přilákání investic.

 

Rámec Unie pro certifikaci pohlcování uhlíku

Podpořil jsem tuto zprávu, jejímž cílem je vytvořit dobrovolný certifikační rámec Unie pro pohlcování uhlíku, uhlíkové zemědělství a ukládání uhlíku do produktů, který by motivoval k bezpečnému, udržitelnému a vysoce kvalitnímu pohlcování uhlíku, uhlíkovému zemědělství a ukládání uhlíku do produktů při plném respektování cílů biologické rozmanitosti a nulového znečištění. Jedná se o nástroj na podporu dosažení cílů Unie v rámci Pařížské dohody, zejména cíle společné klimatické neutrality do roku 2050. Pokud jde o uhlíkové zemědělstvím měl by takový certifikační rámec rovněž podpořit využívání činností, které mají vedlejší přínosy pro biologickou rozmanitost, a tím dosáhnout cílů obnovy přírody stanovených v právních předpisech Unie o obnově přírody.

 

Zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2 pro nová těžká vozidla

Podpořil jsem tuto zprávu, protože jsem přesvědčen, že k dosažení snížení emisí dohodnutého v rámci EU musí přispět všechna hospodářská odvětví, včetně odvětví silniční dopravy. Těžká nákladní vozidla v současnosti produkují více než čtvrtinu emisí skleníkových plynů ze silniční dopravy v Unii a více než 6 % celkových emisí skleníkových plynů v Unii, což je více než v případě emisí z letecké nebo námořní dopravy. Bez ambiciózních opatření v oblasti snižování emisí skleníkových plynů v silniční dopravě by totiž bylo zapotřebí vyššího snížení emisí v jiných odvětvích, včetně těch, kde je dekarbonizace náročnější. Zpřísnění požadavků na snižování emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel a zavádění nezbytné dobíjecí a čerpací infrastruktury bude mít zásadní význam při snižování emisí celého vozového parku těžkých nákladních vozidel s cílem dosáhnout klimatické neutrality celého hospodářství nejpozději do roku 2050.

 

Možnosti zvýšení spolehlivosti auditů a kontrol prováděných vnitrostátními orgány v rámci sdíleného řízení

Podpořil jsem tuto zprávu, která vyzývá Komisi, aby přispěla ke zlepšení společného chápání přístupu spočívajícího v jednotném auditu s cílem dosáhnout jednotnějšího výkladu a uplatňování tohoto modelu ve všech členských státech. Komise by měla pokračovat v zjednodušování pravidel a požadavků vztahujících se na fondy a programy EU. Komise by také měla zavést povinný jednotný integrovaný interoperabilní systém podávání zpráv a monitorování, který by umožňoval elektronické zaznamenávání a uchovávání údajů o příjemcích finančních prostředků Unie, včetně jejich skutečných majitelů, a umožňovat pravidelné zpřístupňování těchto údajů.

 

DPH: ujednání o správní spolupráci pro digitální věk

Podpořil jsem tuto zprávu, která přináší modernizaci povinností v oblasti vykazování DPH, a to zavedením požadavků na digitální výkaznictví, které sjednotí informace, jež musí osoby povinné k dani předkládat správci daně o každém plnění v elektronické podobě. U přeshraničních plnění současně uloží používání elektronické fakturace. Důležité je také řešení problémů spojených s ekonomikou platforem, a to aktualizací pravidel DPH vztahujících se na ekonomiku platforem s cílem řešit otázku rovného zacházení, objasněním pravidel upravujících místo dodání zboží nebo poskytnutí služeb vztahujících se na tato plnění a posílením úlohy platforem při výběru daně, pokud usnadňují poskytnutí služeb krátkodobého pronájmu ubytování nebo přepravy cestujících.

 

Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin

Podpořil jsem tuto zprávu a mrzí mě, že nebyla přijata. Byla podle mého názoru kompromisem, který zachovával hlavní cíle navrhované úpravy, tedy omezení používání a snížení rizika chemických pesticidů, zejména těch, které obsahují nebezpečnější účinné látky, zvýšení uplatňování a prosazování integrované ochrany rostlin zvýšit a používání méně nebezpečných a nechemických alternativ k chemickým pesticidům na ochranu proti škodlivým organismům.

V neposlední řadě by nová právní úprava přispěla ke zlepšení dostupnosti údajů ze sledování, včetně aplikace a použití pesticidů a riziko s nimi spojené a sledování zdraví a životního prostředí.

 

Obaly a obalové odpady

Podpořil jsem tuto zprávu, která má za cíl zamezit velkému a neustále rostoucímu objemu produkovaných obalů, zvýšit úroveň opětovného použití a sběru a zkvalitnit recyklaci, a napomoci tak rozvoji nízkouhlíkového oběhového hospodářství. Za tímto účelem je třeba zpřísnit základní požadavky na obaly, aby se zajistilo, že všechny obaly budou do roku 2030 opětovně použitelné nebo recyklovatelné, a přijmout další opatření ke snížení množství obalů a obalových odpadů a nadměrného používání obalů, k podnícení navrhování obalů

zohledňujícího jejich opětovné použití a recyklovatelnost, ke snížení složitosti obalových materiálů, k zavedení požadavků na obsah recyklovaného materiálu v plastových obalech a k posouzení potřeby požadavků na obsah recyklovaného materiálu u obalů vyrobených z jiných materiálů než plastů.

 

Digitalizace přeshraniční justiční spolupráce

Podpořil jsem tuto dohodu z trialogu, která zakládá společný přístup k využívání moderních technologií v přeshraniční justiční spolupráci a přístupu ke spravedlnosti tím, že zajišťuje dostupnost a využívání elektronických komunikačních prostředků v přeshraničních případech mezi justičními a jinými příslušnými orgány členských států, umožňuje používání elektronických komunikačních prostředků v přeshraničních případech mezi fyzickými a právnickými osobami, soudy a příslušnými orgány, a usnadňuje účastníkům přeshraničních občanských a trestních řízení účast na ústních jednáních prostřednictvím videokonference nebo jiné technologie komunikace na dálku.

 

Nedostatečná legislativní reakce Komise na usnesení vyšetřovacího výboru PEGA

Podpořil jsem toto usnesení, které poukazuje na to, že Komise v návaznosti na doporučení Parlamentu ze dne 15. června 2023 nepřijala žádná donucovací ani jiné opatření, přitom hrozby, které pro lidi a demokracii v EU ze zneužívání špionážního softwaru plynou, stále přetrvávají. Proto by Komise měla bez zbytečného odkladu předložit plán opatření, která by zneužívání špionážního softwaru v EU zabránila, a to s plným využitím všech dostupných legislativních i nelegislativních prostředků, které jí poskytují evropské Smlouvy.

Autor článku : Luděk Niedermayer