Big_loader_ajax

Klíčové strategie Evropské komise pro udržitelnou budoucnost

29.05.2020

Minulý týden zveřejnila Evropská komise dvě klíčové strategie na podporu obnovy poškozených ekosystémů a zdravého potravinového řetězce. Oba dokumenty jsou součástí tzv. Zelené dohody, jejímž cílem je do roku 2050 přechod na udržitelnější a klimaticky neutrální hospodářství. Zveřejněné dokumenty mají zároveň ambici stát se celosvětovou normou.

Strategie od zemědělce ke spotřebiteli

První ze strategií Evropské komise se soustředí na omezení používání syntetických hnojiv do roku 2030 o pětinu a omezení pesticidů o 50 %. Rozšířit by se naopak mělo ekologické zemědělství, aby se ekologicky hospodařilo minimálně na čtvrtině zemědělské půdy. Snížit se má navíc prodej antibiotik určených pro hospodářská zvířata, a to až do 50 %. Evropská komise chce také pomoci zkracování dodavatelských řetězců, které přispívají k emisím skleníkových plynů a znečištění ovzduší.

Cílem strategie je vytvoření spravedlivého a zdravého potravinového systému šetrného k životnímu prostředí, který zmenší svoji environmentální a klimatickou stopu, posílí jeho odolnost i zdraví občanů a odmění ty zemědělce a rybáře, kteří již udržitelné postupy využívají. Jejich důležitost se podle Evropské komise ukázala i v době koronavirové krize.

Potřebnou finanční podporu zajistí Evropská komise prostřednictvím společné zemědělské politiky (SZP) a společné rybářské politiky (SRP).

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030

Cílem strategie je ochrana přírody a zastavení úbytku biologické rozmanitosti v Evropě. Právě biologická rozmanitost, tedy rozmanitost života na Zemi, a ekosystémy, které živé druhy utvářejí, zajišťují potravu, léky i suroviny pro náš průmysl. V důsledku lidské činnosti se přitom v posledních 40 letech snížil celkový počet volně žijících druhů o 60 %. To v konečném efektu zhoršuje změnu klimatu, znečišťuje ovzduší a způsobuje to nadměrné využívání přírodních zdrojů např. při rybolovu nebo při nezdravých zemědělských postupech.

Evropská komise proto v dokumentu navrhuje vytvořit chráněné území na 30 % evropské krajiny a stejném podílu vodstev a obnovit poničené ekosystémy na souši a ve vodě. Konkrétně chce:

  • Vyčlenit alespoň 25 % zemědělské půdy na ekologické zemědělství
  • Vyčlenit 10 % zemědělské půdy pro krajinné prvky s vysokou rozmanitostí (např. remízky, voda, meze apod.)
  • Zastavit úbytek opylovačů v přírodě
  • Snížit využití pesticidů o 50 % do roku 2030
  • Obnovit 25 000 kilometrů řek v přirozeném toku
  • Zasadit 3 miliardy stromů do roku 2030
  • Chránit původní lesy a pralesy

Součástí strategie je i uvolnění 20 miliard eur za rok z různých zdrojů včetně evropských, národních a soukromých fondů. Tato opatření mají zároveň podpořit ekonomický růst a vytvořit nová pracovní místa.

Strategie pro udržitelnou budoucnost

Obě strategie se vzájemně posilují a spojují přírodu, zemědělce, podniky a spotřebitele, aby společně pracovali na konkurenceschopné a udržitelné budoucnosti. Jejich ambicí je zároveň stát se v tom celosvětovou normou.

Nyní bude na Evropském parlamentu a Radě, aby tyto dvě strategie schválily. Komise zároveň vyzývá širokou veřejnost i zúčastněné strany, aby se zapojili do veřejné diskuze.

Autor článku : Jana Niebauerová, asistentka Luďka Niedermayera