Big_loader_ajax

EK v boji s koronavirem (týden 13. až 17.7.)

17.07.2020

O co se tento týden zasadila Evropská komise v boji proti pandemii koronaviru?

14.06. Státní podpora. Evropské komise nedoporučuje poskytovat finanční podporu společnostem (zejména pomoc ve formě rekapitalizace) s vazbami na daňové ráje, respektive na země, které jsou na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Jmenovaná omezení by se měla vztahovat i na společnosti, které byly odsouzeny za závažnou finanční trestnou činnost, například za finanční podvody, korupci, neplacení daní a za neplnění povinností sociálního zabezpečení. Cílem tohoto doporučení je poskytnout členským státům jasné pokyny ke stanovení podmínek finanční podpory, aby se v souladu s právními předpisy EU na celém jejím území zabránilo zneužívání veřejných prostředků a posílila ochrana před zneužíváním daňového systému. V souladu se zásadami řádné správy EU by členské státy měly Komisi informovat o opatřeních, která na základě tohoto doporučení uskuteční. Do 3 let bude Komisí zveřejněna zpráva o účinku tohoto doporučení.

14.07. Pomoc spotřebitelům. Evropská komise vítá seznam osvědčených postupů na pomoc spotřebitelům (vzešlý ze společného jednání EK, organizací spotřebitelů, podnikatelských svazů, pojišťoven a bank). Seznam má za cíl pomoci zmírnit dopady koronavirové pandemie. Jsou v něm uvedeny konkrétní kroky, kterými mohou různí účastníci trhu podpořit občany a podniky během této krize. Příklad: platební moratoria na spotřebitelské a podnikatelské úvěry a na příspěvky na pojištění, umožnění bezpečnějších bezhotovostních plateb (současné zajištění plateb v hotovosti), zajištění rychlého poskytování úvěrů zaměřených na zmírnění dopadu koronaviru (spravedlivé poplatky a úrokové sazby), nebo co nejrychlejší zpracování a vyplacení zákonných pojistných nároků.

15.07. Budoucí připravenost. Evropská komise představila okamžitá krátkodobá opatření v oblasti veřejného zdraví na zlepšení připravenosti EU na výskyty podobných typů pandemií jako je COVID-19. Komise od začátku zastává stěžejní roli a je koordinátorem výměny informací a doporučení týkajících se přeshraničních zdravotnických opatření. Komise i členské státy musí být nadále obezřetné a umět rychle reagovat a tím zamezení šíření viru, aby nebylo nutné znovu plošně omezovat volný pohyb osob. Virus se nezastavuje na hranicích EU. Komise bude tedy svou činnost i nadále koordinovat s dalšími globálními aktéry, včetně OSN a WHO, k zajištění potřebné mezinárodní reakce, včetně spravedlivého přístupu k očkovací látce na COVID-19.

16.07. Ochrana sezónních pracovníků. Evropská komise předložila pokyny k zajištění ochrany sezónních pracovníků v EU v souvislosti s pandemií COVID-19. Je více než nezbytné, aby sezónní pracovníci a jejich zaměstnavatelé měli veškeré potřebné informace o svých právech a povinnostech.

Pokyny slouží jednak vnitrostátním orgánům, inspektorátům práce a sociálním partnerům, jednak aby byla sezónním pracovníkům zaručena práva, zdraví a bezpečnost a aby byli tito pracovníci náležitě informováni o svých právech. Na přeshraniční sezónní pracovníky se vztahuje rozsáhlý soubor práv, avšak vzhledem k dočasné povaze svého zaměstnání mohou být častěji vystaveni nejistým pracovním a životním podmínkám. Koronavirová pandemie tuto skutečnost zviditelnila, v 

některých případech dokonce zhoršila. Tyto problémy mohou zvyšovat riziko výskytu ohnisek COVID-19. Komise bude tedy v této důležité věci nadále spolupracovat s členskými státy, sociálními partnery, Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Evropským orgánem pro pracovní záležitosti.

Autor článku : Nikol Panoš, asistentka europoslance Luďka Niedermayera