Big_loader_ajax

Soutěž: E-commerce a digitální ekonomika správně a férově

Kontext

Globální rozvoj e-commerce a digitálních platforem přinesl nové formy podnikání a lepší možnost volby pro nás všechny. Můžeme si vybrat z mnohem většího množství produktů a služeb a nakupovat od různého typu obchodníků všude po světě.

Rozvoj této nové ekonomiky s sebou nese spoustu nových příležitostí, problémů a otázek, na které společnosti ani vlády nejsou připraveny. Jednou z nich je jak zajistit férové zdanění tohoto podnikání.

Někdy i agresivní nástup nových účastníků trhu by totiž měl stát na jejich schopnosti efektivně poskytovat dobré produkty a služby za dobré ceny, a nikoliv na daňovém modelu, který buď agresivně využívá nekonzistence daňových systémů, nebo daně přímo obchází.

Nad tím, jak zajistit férové podmínky pro různé typy obchodních modelů, si teď láme hlavu nejedna instituce. Sama Evropská komise nedávno zveřejnila svůj legislativní návrh, který by měl vést k vyřešení této situace. Rozhodl jsem se do této debaty s pomocí některých z Vás přispět. 

Zadání

Zmapujte, zda některé z dnes rychle rostoucích digitálních platforem nezakládají svůj model na daňovém zvýhodnění a do jaké míry představují „férovou konkurenci“ pro stávající účastníky trhu.

Projekt 1: Uber v porovnání se standardní taxi službou fungující přes dispečink či platformu Liftago.com

Projekt 2: AirBnB v porovnání s poskytováním ubytování formou živnosti například v penzionu

Projekt 3: Globální e-shop Alibaba (případ zaslání zboží z Číny) v porovnání s tuzemským e-shopem

Jak se přihlásit

Forma: Návrh projektu musí obsahovat osobní informace kandidáta, odborný profil (vysvětlující, proč se kandidát nejvíce hodí na zpracování projektu), návrh metodologie zpracování projektu a očekávané výsledky (2-3 strany)

Výherci budou vybráni na základě návrhu projektu. Odměna bude realizována až po jeho úspěšném zpracování.

Datum přihlášení: do 31. července 2018

Termín zpracování: 30 dní od oznámení výherců (e-mailem)

Forma odevzdání: Písemně zpracovanou práci (cca 10 stran), shrnutí a prezentaci na web (včetně zapracování připomínek) pošlete na e-mail ludek.niedermayer@top09.cz 

Odměna: Hrazená týdenní studijní návštěva Evropského parlamentu v Bruselu, popřípadě finanční odměna (po dohodě s výherci)

V souvislosti s ochranou osobních údajů prosím do e-mailu připojte větu "Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souvislosti se soutěží "E-commerce a digitální ekonomika".

Očekávaný výstup

Případ 1 a 2 (Uber vs. taxi služba, AirBnB vs. penzion)

Popis, jakým způsobem se rozpadá platba za poskytnutí služby na příjmy poskytovatele a jiné platby. Jakým způsobem se tyto daní, kde a jak vysoké je riziko, že daň nebude zaplacena, respektive jak „jednoduché“ je platbu daně obejít. Jaké možnosti má daňová autorita porovnat příjmy vykázané a skutečné. Pokud je část příjmů zdaněna v zahraničí, posuďte, zda podíl odpovídá podílu poskytnuté služby.

V případě 1 porovnejte se situací v případě služby poskytnutí taxi „na ulici“, taxi objednaném pomocí dispečinku a platformou Liftago. V případě služby UBER zpracujte příklad, kdy řidič poskytuje službu na svou „licenci“, a případ, kdy je majitel „licence“ odlišný od řidiče a ten je placen fixní částkou.

V případě 2 uvažujte model fyzické i právnické osoby poskytující ubytování v bytě prostřednictvím platformy, porovnejte s příkladem fyzické i právnické osoby poskytující ubytování dle českých právních předpisů. Zvažte i možnosti zahrnutí pořízení či udržování nemovitosti v rámci výpočtu zdanění.

Pokud se ukáže významně odlišné zdanění nebo vysoké riziko nevykázání tržby či nezaplacení daně v kterémkoliv případě, uveďte návrh na přiměřené a funkční odstranění tohoto stavu.

Případ 3 (Alibaba vs. tuzemský e-shop)

V případě nákupu zboží v e-shopu porovnejte nákup zboží (předpokládejme elektroniku) ve 3 různých cenách dle hranic pro výpočet cla a daně při dovozu z Číny. Předpokládejte, že cena poštovného je 0 (což je častá situace) a zkuste zjistit, jak toho prodejce dosahuje. Porovnejte se situací, kdy zboží nakoupí přímo ve větším množství obchodník na stejném portálu, a určete, za jakou minimální cenu (předpokládejte prodej za náklady) ho může prodat a jak se cena liší proti přímému dovozu.

Zhodnoťte situaci z hlediska toho, do jaké míry dnešní pravidla v tomto případě vytváří nerovné podmínky a zda, pokud existují, je zde důvod pro úpravy některých pravidel. Posuďte, jak pravděpodobné je, že některé ze zákonem určených cel či daní stát nevybere.