Big_loader_ajax

Revize tabákové směrnice: Čtyři kroky pro lepší bezpečnost a informovanost rozhodnutí našich dětí

06.03.2017

Již devět měsíců uplynulo ode dne, kdy vstoupila v platnost revize tabákové směrnice, nahrazující direktivu z roku 2001.

Regulace obchodu s tabákovými výrobky na evropské úrovni nicméně sahá až do období přelomu 80. let a 90. let 20. století, kdy EU přijala sérii směrnic, které upravovaly obsah dehtu v tabákových výrobcích, užívání žvýkacího tabáku nebo značení cigaretových výrobků. Hlavními motivy revize byly jednak nutnost reagovat na vývoj,  ke kterému od roku 2001 došlo na trhu s tabákovými výrobky, ve vědecké oblasti i na mezinárodními poli, a především pak nutnost plnění mezinárodních závazků vyplývajících z Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC) závazné pro celou EU.

Jaké cíle si Evropská unie touto revizí tabákové směrnice stanovuje?

Především učinit tabákové výrobky méně atraktivní hlavně pro mladé lidi. V EU totiž přibližně 70 % kuřáků začíná s kouřením ještě před 18. rokem života; v České republice dokonce až 75 % kuřáků. Začátky kouření se navíc posouvají do stále nižšího věku. Revizí tak Evropská unie reaguje na vysoce palčivý a aktuální problém.

EU chce také (nejen) mezi mladými zvýšit informovanost rozhodnutí o tom, zda budou tabákové výrobky užívat, nebo ne. Revize tabákové směrnice má tedy napomoci  předcházet tomu, aby nová generace kuřáků začala kouřit. Jak ale revize umožňuje těchto cílů dosáhnout?

Čtyři kroky pro lepší bezpečnost a informovanost rozhodnutí našich dětí

1. Povinná a větší grafická varování

Do přijetí revize byla v EU na každém jednotkovém tabákovém výrobku povinná pouze textová zdravotní varování. Ta musela pokrývat 30 % přední strany a 40 % zadní strany balení.

Revize tabákové směrnice zavedla povinná kombinovaná zdravotní varování. Textové varování nově musí být doplněno o barevnou fotografii zobrazující sociální a zdravotní důsledky kouření. Varování navíc musí pokrývat výrazně větší plochu a to 65% přední i zadní strany balení. Nový vzhled balení tak odráží charakteristiky výrobku, který má negativní důsledky pro lidské zdraví a není určen dětem a dospívajícím.

Jelikož se směrnice zaměřuje především na ochranu mladých, nevztahují se tato pravidla na výrobky, které jsou oblíbené spíše mezi staršími uživateli, jako například doutníky či dýmkový tabák.

2. NE charakteristickým příchutím

Cigarety ani tabákové výrobky pro ruční balení cigaret již nesmí mít charakteristickou příchuť, jako je například vanilka či čokoláda, v žádné ze svých složek (filtrech, papírek, baleních, kapslích), jelikož  právě příchutě zvyšují atraktivitu kouření pro mladé lidi. Vzhledem ke svým chemickým vlastnostem navíc přispívají k větší návykovosti.

Pro výrobky s charakteristickou příchutí, jejichž objemy prodeje v celé EU představují v určité kategorii výrobků alespoň 3 %, bude tento zákaz platit až od 20. května 2020. Tato „výjimka“ se týká například tabákových výrobků s mentolovou příchutí. Ta je však oblíbena především mezi staršími kuřáky.

Na trh dále nemohou být uvedeny tabákové výrobky, které obsahují:

- vitamíny, nebo jiné přísady, které vytváří dojem, že tabákový výrobek je zdraví prospěný nebo že představuje snížené zdravotní riziko;

- kofein nebo taurin, či další přísady a stimulující složky, které jsou spojeny s energií a vitalitou

- nebo přísady, jejichž vlastnosti způsobují zbarvení emisí. 

3.  Konec propagaci

Revize tabákové směrnice znamená jasný konec propagaci na obalech tabákových výrobků. Nově zde nesmí být jakékoliv propagační prvky, ani informace o přínosech pro životní styl, o chuti nebo aroma, o tom, že daný produkt je méně škodlivý než jiný nebo má určité výhody pro životní prostředí. Na obalech tabákových výrobků dále nesmí být naznačovány jakékoli ekonomické výhody, jako jsou například distribuce zdarma, či výhodné nabídky typu „dva za cenu jednoho“.

4. Kvalita a bezpečnost elektronických cigaret

Do přijetí revize tabákové směrnice nejen že neexistovala jednotná regulace pro elektronické cigarety v EU, ale v některých členských státech v podstatě tato regulace zcela chyběla. Její přijetí tak znamená zavedení klíčových opatření týkajících se kvality a bezpečnosti elektronických cigaret.

- Směrnice zavádí maximální koncentraci nikotinu (20 mg/ml) a maximální objemy nádob, patron a lahviček s nikotinovou náplní (10ml, respektive 2ml), a především stanuje nutnost používat pří výrobě tekutiny obsahující nikotin pouze složky s vysokou čistotou.

- Elektronické cigarety (i náhradní náplně) nyní musí být zabezpečené proti nežádoucí manipulaci i manipulaci ze strany dětí a musí mít mechanismus zajišťující opětovné plnění bez úniku náplně, aby spotřebitelé byli ochráněni před potřísněním.

- Jednotková balení elektronických cigaret a náhradních náplní musí obsahovat příbalový leták, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny informace o tom, že výrobek není doporučen k použití mladými lidmi a nekuřáky. Balení musí také osahovat zdravotní varování upozorňující na skutečnost, že výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou.

- Propagace elektronických cigaret i přeshraniční reklama jsou zakázány.

Sníží povinná grafická varování počet mladých kuřáků?

Grafická varování jsou více efektivní než pouhá textová varování. Jsou o tom přesvědčeni lidé ve všech členských státech EU. Jak je to možné? Snadno upoutají kuřákovu pozornost a jsou snáze srozumitelná než textová sdělení. Grafická varování tak umožňují efektivně vzdělávat (nejen) mladé lidi o zdravotních rizicích, která jsou spojena s kouřením, a motivují kuřáky přemýšlet o změně svého kuřáckého chování. Jejich vliv je navíc neustálý – kuřák je zdravotním varováním konfrontován pokaždé, když drží balení v ruce.

Mnohé studie navíc prokazují, že grafická varování odrazují dospívající od toho, aby začali kouřit a motivují mladé kuřáky přestat. Co si  ale o efektivitě grafických varování myslí mladí lidé v EU?

Graf č. 1: Efektivita informovanosti grafických varování o zdravotních důsledcích kouření u mladých lidí

 

Až 66 % mladých lidí ve věku 15 až 24  let považuje přidání grafického varování zobrazujícího zdravotní důsledky kouření za efektivní.  Čtyři z deseti mladých lidí, kteří nemají žádnou zkušenost s kouřením tvrdí, že je grafická varování efektivně informují o zdravotních důsledcích spojených  s kouřením. O efektivitě informovanosti grafických zdravotních varování je v této věkové kategorii přesvědčen téměř stejný podíl bývalých kuřáků a až 29 % kuřáků.  Čtyři z deseti mladých lidí také tvrdí, že jim grafická zdravotní varování pomáhají nezačít s kouřením.

Vize 2021

Dle dopadové studie Komise by do roku 2021 mělo díky směrnici dojít ke snížení spotřeby tabáku přibližně o 2%. Co toto snížení znamená v praxi?

Počet kuřáků se v rámci celé EU sníží o odhadem 2,4 miliony, v České republice pak přibližně  48 000. Ačkoli se toto číslo může zdát nízké, ročně u nás v důsledku nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků zemře přibližně 18 000 lidí. Revize tabákové směrnice tedy tím, že zvyšuje informovanost rozhodnutí a bezpečnost (nejen) mladých lidí, významně přispívá ke zlepšení zdraví populace.

Zdroje:

http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/AdWfP/AdWfP_Pictorial_Health_Warnings.pdf

http://euractiv.cz/factsheet/zemedelstvi/nova-tabakova-smernice-eu-000094/

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_253_en.pdf

http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/tobacco/docs/dir_201440_cs.pdf

europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1762_cs.pdf

Obrázky:

http://mylittleseedlings.co.uk/WordPress/wp-content/uploads/2015/05/Children_Smoke.jpg

Autor článku : Veronika Dostálová, stážistka v kanceláři Luďka Niedermayera