Big_loader_ajax

Výsledky plenárního zasedání z 2. až 5. října

09.10.2017

Pro co jsem hlasoval na prvním říjnovém plenárním zasedání?

Boj proti kyberkriminalitě

Podpořil jsem zprávu, která přichází s náměty, jak se vypořádat s narůstajícím problémem kyberkriminality. Podle Komise dokonce v některých zemích EU překonává počet oznámených kybernetických deliktů počet tradičních trestných činů s tím, jak se kyberkriminalita rozšiřuje do dalších oblastí trestné činnosti, jako je např. obchodování s lidmi, že se šíří zneužívání šifrovacích a anonymizačních nástrojů k protiprávním účelům. Je alarmující, že počet útoků za pomoci softwaru požadujícího výkupné (tzv. ransomware) přesáhl počet tradičních útoků za pomoci škodlivého softwaru (tzv. malware), jako jsou tzv. trojští koně. Řešení je třeba hledat v oblasti prevence, posílení odpovědnosti a ručení poskytovatelů služeb a posílení kapacit na evropské úrovni, jako je nedávno vzniklé Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě v rámci Europolu a Eurojustu.

Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Podpořil jsem legislativní zprávu, jejímž cílem je řešit problémy související s rozsahem působnosti směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, k nimž by mohlo dojít po 22. červenci 2019. K tomuto datu totiž končí přechodné osmileté období, v jehož průběhu nově zařazená elektrická a lektronická zařízení, jako jsou repasované zdravotnické a kontrolní přístroje, sekačky na trávu s kabelovým napájením, elektrokola či píšťalové varhany nemusí splňovat požadavky směrnice na obsah nebezpečných látek, a přesto mohou být dodávána na trhu EU. Pokud by tato situace nastala, odporovalo by to zásadám oběhového hospodářství, zejména proto, že by se snížila životnost řady produktů. V případě píšťalových varhan jde o to, že využívají elektrické součásti (např. elektrické ventilátory) a jejich píšťaly jsou vyrobeny ze slitin na bázi olova, pro něž neexistují náhrady.

Řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích

Podpořil jsem zprávu, která mimo jiné upozorňuje na zmenšující se prostor pro občanskou společnost a další otázky v oblasti lidských práv v mnoha třetích zemích, včetně těch, s nimiž EU spolupracuje v otázkách migrace. Je třeba dodat, že zmenšující se prostor pro občanskou společnost a porušování lidských práv mohou přispívat k nucené migraci. V této souvislsoti považuji za důležité, aby obchodní a investiční dohody, které uzavírá EU a její členské státy, přispívaly k podpoře a ochraně lidských práv a občanského prostoru v rozvojových zemích, například formou závazných doložek v obchodních dohodách týkající se lidských práv.

Politické vztahy EU se sdružením ASEAN

Podpořil jsem zprávu vyzdvihující důležitost a komplexnost vztahů mezi EU a sdružením ASEAN a poukazující na to, že s dvoustranným obchodem se zbožím v hodnotě více než 200 miliard EUR ročně je sdružení ASEAN třetím největším obchodním partnerem EU a že EU je prvním poskytovatelem přímých zahraničních investic v regionu ASEAN. To je důvodem, proč jsem zastáncem znovuzahájení jednání o regionální dohodě o volném obchodu mezi EU a sdružením ASEAN a v tomto ohledu vítám závěry z nedávného setkání mezi komisařkou EU pro obchod Cecilií Malmströmovou a ministry hospodářství zemí ASEAN. Dalším krokem by mělo být prozkoumání dostupných možností uzavření dohod o volném obchodu se všemi zeměmi ASEAN.

Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v České republice

Podpořil jsem zprávu, která je legislativně technického charakteru a vztahuje se se specificky k České republice. Zpráva se týká boje proti terorismu a přeshraniční kriminalitě. V rámci tohoto boje se ČR bude moci zapojit do systému automatického vyhledávání a výměny údajů o registrovancýh vozidlech v návaznosti na úspěšný průběh řízení spočívajícím ve vyplění dotazníku, hodnotící návštěvě a realizaci pilotního projektu.

Návrh usnesení - Ukončení dětských sňatků

Podpořil jsem usnesení, které je reakcí na skutečnost, že v rozvojových zemích se každá třetí dívka vdá před dovršením 18. roku a každá devátá před dosažením 15 let a že se v souvislosti s nedávnou migrační krizí objevily nové případy dětských sňatků uzavřených v zahraničí, jejichž obětí jsou někdy i děti mladší 14 let. Dětské sňatky je třeba důrazně odsoudit jako porušení práv dítěte a jednu z forem násilí na ženách a dívkách. Kromě toho je však třeba také učinit konkrétní kroky k jejich zamezení. Jedním z nich by mohlo být zavedení zvláštních postupů v přijímacích zařízeních pro uprchlíky a žadatele o azyl, které by umožnily odhalit případy dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků, a následně tyto sňatky zneplatnit a pomoci jejich obětem.

Návrh usnesení - Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo

Podpořil jsem usnesení, které nadcházející Konferenci OSN o změně klimatu v Bonnu označuje za příležitost ke zmapování pokroku při plnění cíle, který stanovila Pařížská dohoda pro zmírnění změny klimatu, a k informování o přípravách a revizi vnitrostátně stanovených příspěvků smluvních stran do roku 2030, které je třeba provést do roku 2020, aby bylo možné cíle dohody splnit. V této souvislosti text usnesení vyjadřuje zklamání nad prohlášením prezidenta USA Donalda Trumpa, že zamýšlí odstoupení Spojených států amerických od Pařížské dohody a vyzdvihuje signály přicházející z některých států, měst a podniků USA, že budou pokračovat v plnění závazků USA vyplývajících z Pařížské dohody.

Posílená spolupráce: Úřad evropského veřejného žalobce

Podpořil jsem vyjádření souhlasu s posílenou spoluprací, které je nutnou podmínkou pro její spuštění. Výsledná podoba oproti původnímu návrhu doznala některých změn, které vedly mimo jiné i ČR, že se k projektu nakonec připojila. Jednou z nich je nahrazení centralizovaného systému decentralizovaným, kdy kromě evropských žalobců za každý členský stát v centrále budou v samotných státech působit, jinou potom zavedení tzv. princip double hat, tedy situace, kdy evropští pověření žalobci musí mít i statut národního žalobce v daném státě.

Vězeňské systémy a podmínky ve věznicích

Podpořil jsem zprávu, která mimo jiné vyzývá členské státy, aby bojovaly proti stále častějšímu fenoménu radikalizace ve věznicích. Řešením by mohlo být vypracování programů zaměřených na určitou skupinu vězňů, například na vězně považované za „radikalizované“. Důležitou součástí těchto programů by mělo být náležité a včasné informování příslušných orgánů o radikalizaci jednotlivců ze strany vězeňské správy.

Autor článku : Luděk Niedermayer